Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Счетоводна система ERP

Модулът има за цел да запознае ползвателя със Счетоводната система ERP – теория и практика. Модулът анализира какво е Системата за планиране на фирмени ресурси (Enterprise Resource Planning Systems - ERP) и нейната роля в счетоводството, като разглежда основните й характеристики.

Attachments:
Download this file (FASTER module 7 presentation final.pdf)FASTER module 7 presentation final.pdf[A presentation of accountiing using an ERP system]472 kB

Счетоводство за Акционерни дружества (АД) – Дружества с ограничена отговорност (ООД) – Групи от фирм

Модулът описва базисните характеристики на счетоводното обслужване на акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност и групи от фирми в България, Гърция, Полша, Словакия, Великобритания. Включени са и предмети, свързани с правната и организационна структура на фирмите, юридическата основа, счетоводните аспекти относно разпределение на печалбата на акционерите, както и при закриване на фирмата.

Счетоводен план

Този модул описва базисните характеристики на счетоводния план в България, Гърция, Полша, Словакия, Великобритания. Модулът разглежда: сметкоплан, основните видове сметки и базисните принципи за счетоводните планове във всяка страна.

Анализ на счетоводния отчет – Бизнес оценка

Основната цел на Модул 6 е да покаже как счетоводната информация (в комбинация с други видове информация) може да бъде използвана за подобряване на финансовата дейност и състояние на фирмата.

Базисните аналитични инструменти са, както следва:
◦Хоризонтален анализ
◦Вертикален анализ
◦Анализ по показатели

Усвояването на всеки инструмент е илюстрирано с използването на счетоводните отчети на две фирми за 2009 и 2008 г. Освен това, Модул 6 показва как да се изготви Отчет на паричния поток чрез директни и индиректни методи.

След завършване на този модул ползвателят е в състояние:
◦да извършва хоризонтални и вертикални анализи, като обяснява резултатите;
◦да калкулира най-важните финансови съотношения чрез оценка на ликвидността, печалбата, платежоспособността на фирмата;
◦да използва счетоводните показатели за вземане на важни инвестиционни решения;
◦да отчита важността на Отчета на паричния поток;
◦да изготвя Отчет на паричния поток, като използва директни и индиректни методи.

Въпроси на баланса

Модул 5 има за цел да представи пред ползвателя концепцията за изготвяне на счетоводен отчет в края на отчетния период: техническа организация и процедури, свързани с приключването на счетоводните книги, годишна инвентаризация, преглед на счетоводните записи, установяване на активите и пасивите в счетоводния баланс и намаляване на активите. Включва и кратък анализ на събитията след отчетния период (предоставяне на аванси, натрупани задължения, разпоредби, калкулация на амортизации и отстъпки).

След завършване на този модул ползвателят е в състояние:

 • да описва правилата, техническата организация и процедурите, свързани с приключването на счетоводните книги и подготвянето на счетоводния отчет;
 • да дефинира събитията след отчетния период и да решава какво да се включи в счетоводния отчет;
 • да дефинира правилата и методите за извършване на годишната инвентаризация;
 • да описва правилата и процедурите за удостоверяване на счетоводните записи в оборотната ведомост;
 • да вкарва в счетоводната книга счетоводни записи относно амортизации, отстъпки, аванси и натрупани задължения, както и разпоредбите и клаузите, свързани с тях;
 • да дефинира методите за оценяване на активите и пасивите в баланса (в края на отчетния период), да идентифицира намаляване на активите, да практикува базисно счетоводство за оценка на собственост, строителство и оборудване, както и в процес на изграждане.

Международен счетоводен стандарт

Модул 8 цели представяне пред ползвателя на Международния счетоводен стандарт. Целта е стандартизация на финансовата информация, получена от бизнеса, за да бъде използвана за съществуващите и потенциални инвеститори, заемодатели и други участници във финансовата система.

След завършване на този модул ползвателят е в състояние:
◦да се ориентира в системата на Международния счетоводен стандарт и Международния счетоводен отчет;
◦да осъществява международен достъп по счетоводни и отчетни теми;
◦да владее международните изисквания за определяне на активи и пасиви;
◦да прави разлика между обединение и бизнес комбинация;
◦да прилага различни подходи за оценка на активи, пасиви и финансови инструменти.

Въведение във Финансовото счетоводство

Модул 1 представя на ползвателя концепция за счетоводството с обучение по счетоводство и счетоводни практики, счетоводни книги и механизмите на счетоводния цикъл. Включва кратък анализ на счетоводството за дълготрайни активи, краткотрайни активи, капитал, дългосрочни пасиви, краткосрочни пасиви, както и за приходи и разходи.

След завършване на модула ползвателят е в състояние:

 • да дефинира счетоводството и ролята му за информирани решения;
 • да дефинира финансовата позиция и осъществяване;
 • да изработва счетоводен баланс и да демонстрира как е повлиян от транзакциите;
 • да вписва транзакциите в счетоводната книга, в регистъра и да изготвя оборотна ведомост.
 • да практикува базисно счетоводство за дълготрайни и краткотрайни активи, капитал, дългосрочни и краткосрочни пасиви, приходи и разходи.

 

 

 

 

 

Учебният процес за Модул 1 е базиран на новата образователна платформа за онлайн дистанционно обучение.

 

Данъчно счетоводство

Модулът акцентира върху базисни счетоводни теми, свързани с разчети за данък върху добавената стойност, данък печалба за физически лица и фирми в България, Гърция, Полша, Словакия, Великобритания.


 

Powered by AVMap