Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Въпроси на баланса

Модул 5 има за цел да представи пред ползвателя концепцията за изготвяне на счетоводен отчет в края на отчетния период: техническа организация и процедури, свързани с приключването на счетоводните книги, годишна инвентаризация, преглед на счетоводните записи, установяване на активите и пасивите в счетоводния баланс и намаляване на активите. Включва и кратък анализ на събитията след отчетния период (предоставяне на аванси, натрупани задължения, разпоредби, калкулация на амортизации и отстъпки).

След завършване на този модул ползвателят е в състояние:

  • да описва правилата, техническата организация и процедурите, свързани с приключването на счетоводните книги и подготвянето на счетоводния отчет;
  • да дефинира събитията след отчетния период и да решава какво да се включи в счетоводния отчет;
  • да дефинира правилата и методите за извършване на годишната инвентаризация;
  • да описва правилата и процедурите за удостоверяване на счетоводните записи в оборотната ведомост;
  • да вкарва в счетоводната книга счетоводни записи относно амортизации, отстъпки, аванси и натрупани задължения, както и разпоредбите и клаузите, свързани с тях;
  • да дефинира методите за оценяване на активите и пасивите в баланса (в края на отчетния период), да идентифицира намаляване на активите, да практикува базисно счетоводство за оценка на собственост, строителство и оборудване, както и в процес на изграждане.

Powered by AVMap