Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Financial accounting

Въведение във Финансовото счетоводство

Модул 1 представя на ползвателя концепция за счетоводството с обучение по счетоводство и счетоводни практики, счетоводни книги и механизмите на счетоводния цикъл. Включва кратък анализ на счетоводството за дълготрайни активи, краткотрайни активи, капитал, дългосрочни пасиви, краткосрочни пасиви, както и за приходи и разходи.

След завършване на модула ползвателят е в състояние:

  • да дефинира счетоводството и ролята му за информирани решения;
  • да дефинира финансовата позиция и осъществяване;
  • да изработва счетоводен баланс и да демонстрира как е повлиян от транзакциите;
  • да вписва транзакциите в счетоводната книга, в регистъра и да изготвя оборотна ведомост.
  • да практикува базисно счетоводство за дълготрайни и краткотрайни активи, капитал, дългосрочни и краткосрочни пасиви, приходи и разходи.

 

 

 

 

 

Учебният процес за Модул 1 е базиран на новата образователна платформа за онлайн дистанционно обучение.

 

Powered by AVMap