Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Международен счетоводен стандарт

Модул 8 цели представяне пред ползвателя на Международния счетоводен стандарт. Целта е стандартизация на финансовата информация, получена от бизнеса, за да бъде използвана за съществуващите и потенциални инвеститори, заемодатели и други участници във финансовата система.

След завършване на този модул ползвателят е в състояние:
◦да се ориентира в системата на Международния счетоводен стандарт и Международния счетоводен отчет;
◦да осъществява международен достъп по счетоводни и отчетни теми;
◦да владее международните изисквания за определяне на активи и пасиви;
◦да прави разлика между обединение и бизнес комбинация;
◦да прилага различни подходи за оценка на активи, пасиви и финансови инструменти.

Powered by AVMap