Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Partners

Faculty of Economics, Technical University of Kosice, Słowacja

Logo EkFUniwersytet Techniczny w Koszycach (TUKE) został założony w 1952 r. w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i badawczych Wschodniej Słowacji. Uniwersytet posiada ponad 18.000 studentów studiów magisterskich i licencjackich, około 700 doktorantów. Pracuje tu prawie 900 nauczycieli akademickich i taka sama liczba personelu badawczego i administracyjnego.

Uniwersytet Techniczny w Koszycach (TUKE) został założony w 1952 r. w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i badawczych Wschodniej Słowacji. Uniwersytet posiada ponad 18.000 studentów studiów magisterskich i licencjackich, około 700 doktorantów. Pracuje tu prawie 900 nauczycieli akademickich i taka sama liczba personelu badawczego i administracyjnego. Obecnie Uniwersytet Techniczny w Koszycach prowadzi działania edukacyjne i badawcze na dziewięciu wydziałach: Wydział Górnictwa, Ekologii, Kontroli procesu i Geotechnologii, Wydział Metalurgiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Ekonomii, Wydział Technologii Wytwarzania, Wydział Sztuk Pięknych i Wydział Aeronautyki.

Wydział Ekonomii powstał w 1992 roku w ramach procesu przekształcenia Uniwersytetu Technicznego w „pełnoprawny” uniwersytet obejmujący również dyscypliny nietechniczne, ale przede wszystkim jako odpowiedź na przemiany gospodarki słowackiej na rynkową, która doprowadziła do rozwoju całego sektora finansowego i wzrostu zapotrzebowania na nowe typy usług finansowych. Wydział podąża za najnowszymi trendy w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwie informacyjnym, koncentrując się również na zastosowaniu usług elektronicznych w gospodarce i społeczeństwie oraz kwestiach rozwoju regionalnego.

Główne obszary zainteresowań Wydziału Ekonomii są następujące:

  • rozwój wiedzy oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie dwóch głównych gałęzi studiów: Finanse, Bankowość i Inwestycje oraz Polityka Regionalna i Administracja Publiczna.
  • wkład do rozwoju społeczeństwa i kształtowania gospodarki regionalnej poprzez zapewnienie działalności badawczej i doradztwo, kształcenie ustawiczne i usługi dla społeczności lokalnych i regionalnych.
  • udział wraz z innymi uczelniami, firmami, instytucjami finansowymi, administracją publiczną, samorządami regionalnymi i lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami wspierającymi rozwój regionalny w kilku międzynarodowych, krajowych, naukowych i edukacyjnych projektach w trzech głównych obszarach badawczych: Finanse, Bankowość i Inwestycje (analiza rynków finansowych i narzędzi inwestycyjnych, analiza inwestycji i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI), analiza sytuacji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); teoria finansów i rachunkowości), Informatyka Gospodarcza (pomiar efektywności ekonomicznej aplikacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); społeczno-ekonomiczna analiza aplikacji ICT, e-biznes, e-zamówienia, e-bankowość, e-administracja, e-zdrowie; rozwój społeczeństwa informacyjnego, benchmarking itp.), Polityka Regionalna i Administracja Publiczna (procesy decyzyjne w administracji publicznej; programowanie i polityka strukturalna UE; innowacje i klastry; planowanie strategiczne, regionalne strategie innowacji, itp.).

Zespół badawczy i dane kontaktowe

alt Tomáš Sabol. Jest prodziekanem ds. naukowych, prac badawczych, stosunków zagranicznych i rozwoju na Wydziale Ekonomii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się w obszarach zarządzania wiedzą i technologii semantycznych, e-rządu, analizy społeczno-ekonomicznej aplikacji informacyjnych i technologii komunikacyjnych, społeczeństwa informacyjnego i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wykłada przedmioty: Wycena projektów inwestycyjnych oraz Zarządzanie projektami. Ma bogate doświadczenie i udział w zarządzaniu europejskimi projektami badawczo-rozwojowymi (R&D) i projektami edukacyjnymi. Jest także członkiem rad redakcyjnych czasopism, komitetów programowych konferencji międzynarodowych, rad programowych międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych, działając w charakterze osoby oceniającej i recenzenta projektów UE dla Komisji Europejskiej itp.

alt Dana Paľová. Jest adiunktem na Wydziale Matematyki Stosowanej i Informatyki oraz jest odpowiedzialna za edukację w przedmiotach: Informatyka I stopnia, Informatyka II stopnia i Podstawy Informatyki (w języku słowackim, w języku angielskim - program wymiany studentów Erasmus/ Socrates). Ma doświadczenie w pracy i przekazywaniu informacji za pomocą LMSs (eDoceo, Moodle, uLern), CMS (Joomla, Etomite, Drupal). Działa jako koordynator kształcenia na odległość na Wydziale Ekonomii w Koszycach. Osiągnęła doświadczenie w dziedzinie e-learningu i ICT uczestnicząc w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jej zainteresowania badawcze obejmują nowe technologie w zakresie e-learningu, sieci, Internetu i komunikacji. Jest również zainteresowana: niezmiennym rozpoznawaniem obrazów, niezmienną ekstrakcją cech i przetwarzaniem sygnału za pomocą transformacji, jak transformacja Trace, Hough, Radon, momenty Zernike’a.

alt Emília Jakubíková. Jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Finansów, prowadzi wykłady z zakresu Finansów publicznych i Finansów samorządowych. Jest członkiem Komitetu Naukowego Wydziału Ekonomii, Komitetu Redakcyjnego "E+M Economics and Management" skatalogowanego w Social Sciences Citation Index, SCOPUS, ABI / INFORM i EBCSO. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na finansach publicznych, podatkach, decentralizacji fiskalnej oraz rozwoju regionalnym. Była głównym badaczem w 3 projektach grantów naukowych i członkiem 5 innych projektów naukowych. Uczestniczy w programach kształcenia na odległość, edukacji ustawicznej i zajęciach e-learningowych.

alt Ivana Gerhartová. Jest  pracownikiem administracyjnym odpowiedzialnym za studia doktoranckie oraz współpracę międzynarodową Wydziału Ekonomii TUKE. Brała udział w wielu projektach badawczych założonych przez Komisję Europejską (5PR, FP 6 i FP 7 projektów) jako członek zespołu projektowego. Była również członkiem zespołu projektu LLP „InterProject” N °IB_JEP-41063-2006 (HR), koordynowanej przez Wydział Ekonomii TUKE, gdzie była odpowiedzialna za sprawy finansowe w zakresie zarządzania projektem.

alt Vincent Šoltés. Jest dziekanem Wydziału Ekonomii TUKE. Jego działania badawcze dotyczą obszaru rynków finansowych, pochodnych instrumentów finansowych, matematyki finansowej i metod ilościowych w ekonomii, analizy portfela i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jest także zainteresowany realną i nominalną konwergencją ekonomiczną w Republice Słowackiej z gospodarkami krajów UE. Przedmioty nauczania: Pochodne instrumenty finansowe, Rynki finansowe, Matematyka finansowa, Matematyka I stopnia.

alt Jozef Bucko. Jest adiunktem na Wydziale Matematyki Stosowanej i Informatyki, gdzie jest odpowiedzialny za naukę w obszarach: Informatyki I stopnia, Informatyki II stopnia, Biurowych systemów informacyjnych, Oprogramowania dla prezentacji, Ekonomicznych systemów informacyjnych i bankowości elektronicznej. Obszary jego zainteresowań badawczych obejmują Informatykę, technologie IS/IT, e-bankowość, teorię grafów. Interesuje się również modelowaniem procesów z wykorzystaniem narzędzi MO2GO,  ARIS i e-learning.

alt Martin Vejačka. Jest adiunktem na Wydziale Matematyki Stosowanej i Informatyki. Wykłada przedmioty: Ekonomiczne systemy informacyjne, Usługi elektroniczne wbankowości oraz Podstawy informatyki. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego kształcenia z zakresu księgowości stosując oprogramowania księgowe (Kros OMEGA, Stormware Pohoda), LMS (Moodle) oraz CMS (Etomite). Uczestniczy w programie nauczania na odległość na Wydziale Ekonomii, Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Posiada doświadczenie w rozwoju materiałów na potrzeby kształcenia na odległość, zajęć e-learningowych, udziale w projektach, rozpowszechnianiu wyników projektu oraz modelowaniu procesów finansowych za pomocą narzędzia do modelowania ARIS.

alt Ján Buleca. Jest adiunktem w Katedrze Finansów, jest odpowiedzialny za nauczanie w obszarach: Finanse przedsiębiorstw, Finanse i waluta (zarówno w języku słowackim jak i angielskim). Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, działaniach e-learningowych, zarządzaniu ryzykiem w dziedzinie ekonomi i rolnictwa skoncentrowanej na produkcji zwierzęcej.

alt Anna Bánociová. Jest adiunktem w Katedrze Finansów. Przed jej karierą w dziedzinie edukacji, spędziła ponad 30 lat w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, gdzie uzyskała znaczne praktyczne umiejętności w zakresie rachunkowości, podatków, audytu, zarządzania finansami, jak i organizacyjne oraz kompetencje społeczne i przywódcze. W trakcie swojej kariery opanowała wiedzę w zakresie rachunkowości i podatków, została certyfikowanym doradcą podatkowym, asystentem biegłego rewidenta i certyfikowanym ekspertem sądowym z zakresu rachunkowości i podatków. Brała udział jako wykładowca w projektach organizowanych przez Krajowe Urzędy Pracy, Biuro Rządu Republiki Słowackiej i Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej, związanych z rachunkowością, podatkami i zarządzaniem finansami. Jej artykuły na temat reform podatkowych, zmian w podatkach, zarządzania finansami i efektów realizacji EURO zostały opublikowane w lokalnych, jak również w międzynarodowych publikacjach.

alt Radoslav Tušan. Jest adiunktem w Katedrze Finansów i uczy rachunkowości, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości w administracji publicznej, finansów środowiska. Prowadzi też przedmioty w języku angielskim w ramach programu Socrates / Erasmus. W roku 2004 ukończył szkolenie w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Audytu Finansowego organizowane przez McGill University w Montrealu i Matej Bel University w Bystrzycy Bańskiej.

Komunikaty TUKE

Podobnie jak w całej Europie, również na Słowacji istnieje wymóg większej integracji praktyki w edukacji, ponieważ absolwenci często mają szeroką wiedzę teoretyczną, ale ich umiejętności praktyczne są minimalne. Nasz wydział, jako zajmujący najwyższą pozycję w rankingu wydziałów ekonomicznych na Słowacji pod względem jakości edukacji, jest liderem we wprowadzaniu innowacji w edukacji i udział w projekcie FASTER z pewnością przyniesie korzyść także naszym studentom. Projekt FASTER wykorzystując najnowsze technologie ICT zapewnia innowacyjne narzędzie, które nie tylko pozwali wielu użytkownikom zdobyć podstawową wiedzę z rachunkowości i umiejętności praktyczne, ale również pomoże doświadczonym księgowym działającym na naszym rynku w uzyskaniu informacji na temat przepisów o rachunkowości w UE, jak również ofert pracy w tym obszarze. Ponadto, stwarza możliwości zdobywania doświadczenia i wymiany z zagranicznymi partnerami i pozyskania nowych kontaktów. Ważnym aspektem jest stworzenie sieci księgowych w Słowacji oraz jej integracji z międzynarodową siecią księgowych w UE. Ponadto jest to dla nas bardzo dobra okazja do zdobycia nowych doświadczeń i ich wymiany z partnerami zagranicznymi oraz na zdobycia nowych kontaktów. Udział w tym projekcie zwiększa wiarygodność Wydziału w kraju i za granicą.

 

Strona internetowa: www.ekf.tuke.sk

Powered by AVMap