Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Księgowość ERP

Moduł ten ma na celu zapoznanie użytkowników z teoretycznymi i praktycznymi zastosowaniami systemów ERP. Moduł zapoznaje użytkownika z systemem ERP (Enterprise Resource Planning), jego rolą w rachunkowości oraz z głównymi założeniami rachunkowości opartej na ERP.
Attachments:
Download this file (FASTER module 7 presentation final.pdf)FASTER module 7 presentation final.pdf[A presentation of accountiing using an ERP system]472 kB

Rachunkowość spółek kapitałowych i grup kapitałowych

Moduł ten opisuje podstawowe regulacje prawne, które odnoszą się do przepisów rachunkowych dla spółek akcyjnych (S.A.), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) oraz grup kapitałowych w Bułgarii, Grecji, Polsce, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii (kraje podane w kolejności alfabetycznej). W module są omawiane również zagadnienia dotyczące struktury prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstw, ich formy prawnej, aspektów księgowych dotyczących podziału zysku dla akcjonariuszy, jak również zaprzestanie działalności.
Moduł definiuje grupę kapitałową i wzajemne powiązania członków grupy kapitałowej, objaśnia strukturę i zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przybliża zasady konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną, proporcjonalną i wycenę metodą praw własności.
Po ukończeniu modułu użytkownik będzie potrafił:
 • objaśnić regulacje prawne dotyczące spółek kapitałowych,
 • wskazać niezbędne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej,
 • scharakteryzować organy władzy spółek kapitałowych i zakres ich odpowiedzialności i obowiązków,
 • przedstawić obowiązki i narzędzia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • wyjaśnić, czym jest grupa kapitałowa i skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 • objaśnić na czym polega sporządzenie arkusza konsolidacyjnego metodą pełną, proporcjonalną,
 • wskazać w jakich sytuacjach należy stosować wycenę metodą praw własności.

Plan kont

Moduł opisuje podstawowe cechy planu kont w Bułgarii, Grecji, Polsce, na Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii (kraje podane w kolejności alfabetycznej). Moduł zawiera opis planu kont, główne grupy kont oraz podstawowe przepisy prawne, które regulują plan kont w poszczególnych krajach.

Analiza sprawozdań finansowych

Celem niniejszego modułu jest pokazanie, w jaki sposób informacje księgowe (w połączeniu z innymi źródłami informacji) mogą być stosowane do oceny wyników finansowych i kondycji firmy.

Moduł podkreśla znaczenie głównych narzędzi analizy takich jak:

 • Analiza pozioma
 • Analiza pionowa
 • Analiza wskaźnikowa

Zastosowanie każdego narzędzia jest przedstawione na przykładzie sprawozdań finansowych dwóch spółek za rok 2009 i 2008.

Ponadto moduł obejmuje informacje, w jaki sposób przygotować Rachunek z przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią.

 

Po ukończeniu modułu uczestnicy powinny być w stanie:

 • przeprowadzić analizę metodą poziomą i pionową i zinterpretować ich wyniki,
 • obliczyć główne wskaźniki w celu pomiaru płynności, rentowności, wypłacalności spółki,
 • zinterpretować wskaźniki w celu podjęcia niezbędnych decyzji inwestycyjnych,
 • zrozumieć istotę rachunku przepływów pieniężnych,
 • Sporządzić rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią.

Zamknięcie roku obrotowego i sporządzenie sprawozdania finansowego

Moduł ma na celu zapoznanie użytkownika z zagadnieniami sporządzania sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego (okresu sprawozdawczego) takimi jak: techniczna organizacja i procedury związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych, inwentaryzacją na koniec roku obrotowego, uzgodnieniem zapisów i sald kont księgowych, wyceną bilansową aktywów i pasywów oraz utratą wartości aktywów. Ponadto przedstawiono krótką analizę prezentacji zdarzeń po dniu bilansowym, rozliczeń międzyokresowych czynnych, biernych i przychodów przyszłych okresów, rezerw jak również amortyzacji i ulepszeń środków trwałych.

Po ukończeniu modułu użytkownik będzie potrafił:

 • opisać zasady, techniczną organizację i procedury związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdania finansowego,
 • zidentyfikować zdarzenia po dniu bilansowym i zdecydować, w jaki sposób powinny zostać przedstawione w sprawozdaniu finansowym,
 • przedstawić zasady i metody przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrotowego, zaplanować i przeprowadzić (z pomocą) coroczną inwentaryzację,
 • opisać zasady i procedury związane z uzgodnieniem zapisów na kontach księgowych poszczególnych zespołów kont w zakładowym planie kont w oparciu o końcowe zestawienie obrotów i sald,
 • ująć w dzienniku operacje gospodarcze dotyczące amortyzacji i ulepszenia środków trwałych, rozliczeń międzyokresowych czynnych, biernych i przychodów przyszłych okresów, jak również rezerw,
 • zdefiniować metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów (na koniec okresu sprawozdawczego), jak również zidentyfikować utratę wartości aktywów, przeprowadzić w praktyce wycenę środków trwałych i środków trwałych w budowie,
 • sporządzić sprawozdanie finansowe w oparciu o zestawienie obrotów i sald.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Celem modułu jest wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Celem standardów jest dostarczenie informacji finansowych o jednostce sprawozdawczej, które są użyteczne dla obecnych i potencjalnych inwestorów, kredytodawców i innych użytkowników sprawozdań finansowych.
Innym celem jest dostarczenie podsumowania aktualnego stanu norm, co jest użyteczne w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów rachunkowości i sprawozdawczości.

Po ukończeniu tego modułu użytkownik będzie potrafił:

 • orientować się w dziedzinie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • przypisać międzynarodowe podejście do zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości,
 • znać międzynarodowe wymagania w odniesieniu do ujęcia aktywów i pasywów,
 • rozpoznać różnice między konsolidacją i połączeniem jednostek gospodarczych,
 • znać różne podejścia do wyceny aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych.

Podstawy rachunkowości

Moduł ma na celu wprowadzenie użytkowników do zagadnień związanych z rachunkowością takich jak równanie bilansowe i operacje gospodarcze, księgi rachunkowe, mechanizmy i cykl rachunkowości. Ponadto zawiera krótką analizę rachunkowości środków trwałych, aktywów obrotowych, kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, jak również przychodów i kosztów.

Po ukończeniu tego modułu użytkownik będzie potrafił::

 • zdefiniować rachunkowość i określić jej rolę w podejmowaniu decyzji w oparciu o posiadane informacje,
 • zdefiniować sytuację finansową i jej zmiany,
 • sformułować równanie bilansowe i pokazać, w jaki sposób wpływają na nie poszczególne operacje gospodarcze,
 • zaewidencjonować operacje gospodarcze w dzienniku, przenieść do księgi głównej i sporządzić zestawienie obrotów i sald,
 • prowadzić księgi rachunkowe obejmujące podstawowe operacje dotyczące środków trwałych, aktywów obrotowych, kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, przychodów i kosztów.

Sposób uczenia modułu 1 jest oparty na kształcenie za pośrednictwem Internetu za pomocą nowej platformy edukacyjnej.

Rachunkowość podatkowa

Moduł opisuje podstawowe zagadnienia rachunkowe dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w Bułgarii, Grecji, Polsce, na Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii (kraje podane w kolejności alfabetycznej).

Powered by AVMap