Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Rachunkowość spółek kapitałowych i grup kapitałowych

Moduł ten opisuje podstawowe regulacje prawne, które odnoszą się do przepisów rachunkowych dla spółek akcyjnych (S.A.), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) oraz grup kapitałowych w Bułgarii, Grecji, Polsce, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii (kraje podane w kolejności alfabetycznej). W module są omawiane również zagadnienia dotyczące struktury prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstw, ich formy prawnej, aspektów księgowych dotyczących podziału zysku dla akcjonariuszy, jak również zaprzestanie działalności.
Moduł definiuje grupę kapitałową i wzajemne powiązania członków grupy kapitałowej, objaśnia strukturę i zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przybliża zasady konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną, proporcjonalną i wycenę metodą praw własności.
Po ukończeniu modułu użytkownik będzie potrafił:
  • objaśnić regulacje prawne dotyczące spółek kapitałowych,
  • wskazać niezbędne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej,
  • scharakteryzować organy władzy spółek kapitałowych i zakres ich odpowiedzialności i obowiązków,
  • przedstawić obowiązki i narzędzia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • wyjaśnić, czym jest grupa kapitałowa i skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • objaśnić na czym polega sporządzenie arkusza konsolidacyjnego metodą pełną, proporcjonalną,
  • wskazać w jakich sytuacjach należy stosować wycenę metodą praw własności.

Powered by AVMap