Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Zamknięcie roku obrotowego i sporządzenie sprawozdania finansowego

Moduł ma na celu zapoznanie użytkownika z zagadnieniami sporządzania sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego (okresu sprawozdawczego) takimi jak: techniczna organizacja i procedury związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych, inwentaryzacją na koniec roku obrotowego, uzgodnieniem zapisów i sald kont księgowych, wyceną bilansową aktywów i pasywów oraz utratą wartości aktywów. Ponadto przedstawiono krótką analizę prezentacji zdarzeń po dniu bilansowym, rozliczeń międzyokresowych czynnych, biernych i przychodów przyszłych okresów, rezerw jak również amortyzacji i ulepszeń środków trwałych.

Po ukończeniu modułu użytkownik będzie potrafił:

  • opisać zasady, techniczną organizację i procedury związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdania finansowego,
  • zidentyfikować zdarzenia po dniu bilansowym i zdecydować, w jaki sposób powinny zostać przedstawione w sprawozdaniu finansowym,
  • przedstawić zasady i metody przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrotowego, zaplanować i przeprowadzić (z pomocą) coroczną inwentaryzację,
  • opisać zasady i procedury związane z uzgodnieniem zapisów na kontach księgowych poszczególnych zespołów kont w zakładowym planie kont w oparciu o końcowe zestawienie obrotów i sald,
  • ująć w dzienniku operacje gospodarcze dotyczące amortyzacji i ulepszenia środków trwałych, rozliczeń międzyokresowych czynnych, biernych i przychodów przyszłych okresów, jak również rezerw,
  • zdefiniować metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów (na koniec okresu sprawozdawczego), jak również zidentyfikować utratę wartości aktywów, przeprowadzić w praktyce wycenę środków trwałych i środków trwałych w budowie,
  • sporządzić sprawozdanie finansowe w oparciu o zestawienie obrotów i sald.

Powered by AVMap