Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Celem modułu jest wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Celem standardów jest dostarczenie informacji finansowych o jednostce sprawozdawczej, które są użyteczne dla obecnych i potencjalnych inwestorów, kredytodawców i innych użytkowników sprawozdań finansowych.
Innym celem jest dostarczenie podsumowania aktualnego stanu norm, co jest użyteczne w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów rachunkowości i sprawozdawczości.

Po ukończeniu tego modułu użytkownik będzie potrafił:

  • orientować się w dziedzinie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • przypisać międzynarodowe podejście do zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości,
  • znać międzynarodowe wymagania w odniesieniu do ujęcia aktywów i pasywów,
  • rozpoznać różnice między konsolidacją i połączeniem jednostek gospodarczych,
  • znać różne podejścia do wyceny aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych.

Powered by AVMap