Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Partners

Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Logo EkFTechnická univerzita v Košiciach (TUKE) bola založená v roku 1952 s cieľom plniť vzdelávacie a výskumné potreby Východného Slovenska. Technická univerzita má v súčasnosti viac ako 18.000 študentov inžinierskeho a bakalárskeho stupňa, asi 700 doktorandov. Zamestnáva takmer 900 učiteľov, a rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov.

V súčasnosti Technická univerzita v Košiciach poskytuje vzdelávacie a výskumné činnosti na deviatich fakultách: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Hutnícka fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Stavebná fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta výrobných technológií, Fakulta umení a Letecká fakulta.

Ekonomická fakulta bola založená v roku 1992 v rámci procesu transformácie Technickej univerzity na "plnohodnotnú" univerzitu pokrývajúcu aj netechnické disciplíny, ale predovšetkým ako reakcia na transformáciu slovenskej ekonomiky na trhovo riadenú, ktorá viedla k rozvoju celého finančného sektora a zvýšeniu dopytu po nových druhoch finančných služieb. Fakulta sleduje najnovšie trendy vo vývoji ekonomiky smerom k znalostnej ekonomike a informačnej spoločnosti a zameriava sa aj na využívanie aplikácií elektronických služieb v ekonomike a v spoločnosti ako takej, a v neposlednom rade sa angažuje aj v riešení otázok regionálneho rozvoja.

Hlavné činnosti Ekonomickej fakulty sú nasledovné:

 • budovanie znalostí a poskytovanie kvalitného, odborného vzdelávania v oblasti ekonomických vied v dvoch hlavných odboroch: Financie, bankovníctvo a investovanie a Verejnej správy a regionálneho rozvoja.
 • prínos k rozvoju spoločnosti a utváranie regionálnej ekonomiky prostredníctvom zabezpečenia výskumnej a poradenskej činnosti, kontinuálneho vzdelávania a služieb pre miestne a regionálne komunity.
 • spolupráca s inými vysokými školami, podnikmi, finančnými inštitúciami, verejnou správou, regionálnymi a miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami a organizáciami na podporu regionálneho rozvoja v niekoľkých medzinárodných, národných, vedeckých a vzdelávacích projektoch v troch hlavných výskumných oblastiach: Financie, bankovníctvo, investovanie (analýza finančných trhov a investičných nástrojov, analýza investícií a priamych zahraničných investícií (PZI), analýza finančnej situácie malých a stredných podnikov (MSP), finančné a účtovné teórie), Hospodárska informatika (meranie ekonomickej efektívnosti informačných a komunikačných technológií (IKT), sociálno-ekonomické analýzy IKT aplikácií, e-Business, elektronické obstarávanie, elektronické bankovníctvo, e-Government a e-Health, rozvoj informačnej spoločnosti, benchmarking atď.), Regionálne vedy a verejná správa (rozhodovacie procesy vo verejnej správe, programovanie a štrukturálnej politiky EÚ, inovácie a klastre, strategické plánovanie, regionálne inovačné stratégie, atď.)

Projektový tím a kontakty:

 • Dana Paľová, Odborná asistentka, Tel.: +421556023268, Fax: +421556330983, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kamahi/index.php?id=66)
 • Tomáš Sabol, Prodekan pre výskum a vývoj, zahraničné vzťahy a rozvoj, Tel.: +421556023259, Fax: +421556330983, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., (osobná web-stránka http://kbai.ekf.tuke.sk/Members/sabolt)
 • Emília Jakubíková, Vedúca Katedry financií, Tel.: +421556023287, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kf/index.php?id=50)
 • Ivana Gerhartová, Referentka pre výskum, vývoj a rozvoj, Tel.: +421556023258, Fax: +421556330983, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Jozef Bucko, Vedúci Katedry aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, Tel.: +421556023266, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kamahi/index.php?id=63)
 • Martin Vejačka, Odborný asistent, Tel.: +421556023269, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kamahi/index.php?id=70)
 • Ján Buleca, Odborný asistent, Tel.: +421556023288, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Anna Bánociová, Odborná asistentka, Tel.: +421556023285, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kf/index.php?id=52)
 • Radoslav Tušan, Odborný asistent, Tel.: +421556023286, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kf/index.php?id=57)
 • Vincent Šoltés, Dekan Ekonomickej fakulty, Tel.: +421 55 602 3275, Fax: +421 55 633 09 83 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

alt Tomáš Sabol. Prodekan pre vedu a vývoj, výskumné činnosti, zahraničné vzťahy na Ekonomickej fakulte. Jeho oblasti výskumu sú riadenie znalostí a sémantické technológie, e-government, socio-ekonomické analýzy aplikácií informačných a komunikačných technológií, informačná spoločnosť a znalostná ekonomika. Vyučované predmety: Oceňovanie investičných projektov a projektové riadenie. Má rozsiahle skúsenosti s manažmentom a spoluprácou na európskych výskumných, vývojových a vzdelávacích projektoch. Je členom v redakčných radách časopisov, programových výboroch medzinárodných konferencií, programových radách medzinárodných výskumných a vývojových programoch, ako aj hodnotiteľom a recenzentom projektov EÚ pre Európsku komisiu atď.

alt Dana Paľová. Na ekonomickej fakulte pracuje v pozícii odbornej asistentky na katedre aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky a je zodpovedná za realizáciu predmetov Informatika I, Informatika II, Základy informatiky (v slovenskom aj anglickom jazyku). Má skúsenosti s prácou s LMS (eDoceo, Moodle, uLern), CMS (Joomla, Etomite, Drupal). V súčasnosti pôsobí ako koordinátorka dištančného vzdelávania na fakulte. Svojou účasťou na národných a medzinárodných projektoch získala skúsenosti v oblasti elektronického vzdelávania a IKT. V rámci výskumných aktivít sa zameriava na implementáciu nových technológií do eVzdelávania, počítačové siete, IKT, invariantného rozpoznávania obrazov a výberu invariantných príznakov pomocou rozličných transformácií (Trace, Radon transformácia, Zernikove momenty).

alt Emília Jakubíková. Docentka a vedúca Katedry financií Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, zodpovedná za výučbu študijných predmetov “Verejné financie” a “Financie územných samospráv”. Je členkou Vedeckej rady Ekonomickej fakulty, členkou redakčnej rady časopisu “E+M Ekonómie a management” indexovanom v Social Sciences Citation Index, SCOPUS, ABI/INFORM a EBCSO. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na verejné financie, dane, fiškálnu decentralizáciu a regionálny rozvoj. Bola vedúcou 3 grantových projektov VEGA a členkou riešiteľského kolektívu ďalších 5 vedeckých projektov. Participuje na programoch dištančného vzdelávania, celoživotného vzdelávania a e-learningových aktivitách.

alt Ivana Gerhartová. Administratívna pracovníčka zodpovedná za PhD. štúdium a medzinárodnú spoluprácou Ekonomickej fakulty, Technickej univerzite v Košiciach. Podieľala sa aj na niekoľkých výskumných projektoch financovaných Európskou komisiou (5. RP, 6. RP a 7. RP projektov), ako členka projektového tímu. Bola tiež členkou tímu projektu LLP "InterProject" č. IB_JEP-41063-2006 (HR) koordinovaným Ekonomickou fakultou TUKE, kde mala na starosti finančné otázky riadenia projektu.

alt Vincent Šoltés. Dekan Ekonomickej fakulty, TUKE. Jeho výskumné aktivity sú zamerané najmä na oblasti finančných trhov, finančnej matematiky a kvantitatívnych metód v ekonomike, analýzy portfólia a priamych zahraničných investícií. Ďalšou oblasťou výskumu je reálna a nominálna konvergencia ekonomiky SR s ekonomikami krajín EÚ. Na fakulte vyučuje predmety: Finančné deriváty, Finančné trhy, Finančná matematika a Matematika I. Má rozsiahle skúsenosti s manažmentom a spoluprácou na európskych výskumných, vývojových a vzdelávacích projektoch. Je členom vedeckej rady Ekonomickej fakulty, členom v redakčných radách časopisov, programových výboroch medzinárodných konferencií.

alt Jozef Bucko. Vykonáva funkciu docenta na katedre aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky. Je garantom predmetov Informatika I, Informatika II, Kancelárske informačné systémy, Prezentačný softvér, Ekonomické informačné systémy a Elektronické služby v bankovníctve. Hlavným výskumom sú oblasti informatika, IS/IT technológie, elektronické bankovníctvo, teória grafov. Ďalším výskumom je modelovanie procesov v prostredí MO2GO, ARIS a v oblasti dištančného vzdelávania.

alt Martin Vejačka. Odborný asistent na Katedre aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, vyučuje predmety Ekonomické informačné systémy, Elektronické služby v oblasti bankovníctva a Základy informatiky. Má skúsenosti z praktickej výučby účtovníctva pomocou účtovného softvéru (Kros OMEGA, Stormware Pohoda), LMS (Moodle) a CMS (Etomite). Podieľa sa na dištančnom študijnom programe na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Má skúsenosti s vývojom dištančných vzdelávacích materiálov, e-learningových aktivít, spoluprácou na projektoch, šírením výsledkov projektov a modelovaním finančných procesov pomocou modelovacích nástrojov.

alt Ján Buleca. Odborný asistent Katedry financií Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, zodpovedný za výučbu študijných predmetov Podnikové financie a Financie a mena (v slovenskom aj anglickom jazyku). Jeho výskumné zameranie predstavuje projektový manažment, e-learningové aktivity, manažment rizík v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva so zameraním na živočíšnu produkciu.

alt Anna Bánociová. Odborným asistentka na Katedre financií Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Pred svojou kariérou v oblasti vzdelávania, strávila viac ako 30 rokov vo verejnom i súkromnom sektore, kde získala významné praktické zručnosti v oblasti účtovníctva, daní, auditu, finančného riadenia, ako aj organizačné, sociálne a manažérske schopnosti. Počas svojej kariéry zdokonaľovala svoje znalosti v oblasti účtovníctva a daní a stala sa certifikovanou daňovou poradkyňou, pomocnou audítorkou, certifikovanou účtovníčkou a súdnym znalcom v odbore účtovníctva a daní. Zúčastnila sa ako lektorka v projektoch organizovaných Národným úradom práce, Úradom vlády Slovenskej republiky a Slovenskou komorou obchodu a priemyslu, týkajúcich sa účtovníctva, daní a finančného riadenia. Jej články o daňových reformách, zmenách v daniach, finančnom riadení a dôsledkoch zavedenia eura sú zverejnené v domácich aj v medzinárodných publikáciách.

alt Radoslav Tušan. Odborný asistent na Katedre financií a vyučuje predmety Účtovníctvo, Audítorstvo a daňové poradenstvo, Účtovníctvo verejnej správy, Financie životného prostredia. Tieto predmety tiež vyučuje v anglickom jazyku v rámci programu Socrates/Erasmus. V roku 2004 absolvoval školenia v oblasti Medzinárodných štandardov finančného vykazovania a Medzinárodných audítorských štandardov, ktoré organizovali McGill University v Montreali a UMB Banská Bystrica.

Posolstvo TUKE

Podobne ako naprieč celou Európou aj v Slovenskej republike existuje požiadavka firiem väčšej integrácie praxe do vzdelávania, pretože absolventi často majú bohaté teoretické znalosti ale ich praktické zručnosti sú minimálne. Naša fakulta ako prvá z ekonomických fakúlt na Slovensku podľa hodnotenia ARRA je lídrom v zavádzaní inovácií do vzdelávania a participácia na projekte FASTER bude určite prínosom aj pre našich študentov. Projekt FASTER s využitím najmodernejších IKT poskytne inovatívny nástroj, ktorý umožní širokému spektru používateľov získať nielen základné vedomosti o účtovníctve a praktické zručnosti, ale pomôže aj skúseným účtovníkom pôsobiacim na našom trhu získať informácie o účtovných pravidlách v rámci EÚ, ako aj o voľných pracovných miestach v tejto oblasti. Dôležitým aspektom je vytvorenie siete účtovníkov na Slovensku a jej integrácie do medzinárodnej siete účtovníkov v rámci EÚ. Zároveň je pre nás veľmi dobrou možnosťou získania nových skúseností a ich výmeny so zahraničnými partnermi a získavania nových kontaktov. Účasť na takomto projekte zvyšuje kredit fakulty doma aj v zahraničí.

Web-stránka: www.ekf.tuke.sk

Powered by AVMap