Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

FASTER jednoduchými slovami

Projekt FASTER (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions / Finančné a účtovné semináre určené pre európske regióny) vyvíja inovatívnu on-line vzdelávaciu platformu s cieľom uľahčiť tok existujúcich každodenných praktických znalostí z oblasti finančných služieb podnikov, bánk a verejného sektora. Interaktívna výučbová aplikácia založená na webových službách a prípadové štúdie reálnych účtovných situácií poskytujú dostupné vedomosti využiteľné v neformálnom, prakticky založenom vzdelávaní, ktoré napĺňa strategické ciele programov Erasmus a Leonardo da Vinci.

Kurzy platformy sú vytvárané v 5 jazykoch a sledujú problematiku účtovníctva, daní a legislatívne rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Myšlienka umožnenia a podpory pracovnej mobility občanov EÚ si vyžaduje nielen znalosť financií a účtovníctva, ale aj vedomosti o miestnych podmienkach (zákony, terminológia a etika) a oboznámenosť s vnútroštátnymi právnymi predpismi a daňami. FASTER okrem vzdelávacej platformy poskytuje aj európsky systém voľných pracovných miest a e-CV, ktorý umožňuje cezhraničné sledovanie dostupnosti pracovných miest v krajinách EU.

 

Inými slovami FASTER:

 • vytvára inovatívne IKT (Informačné a komunikačné technológie) vhodné pre e-vzdelávanie s dôrazom na výučbu a mechanizmy výmeny informácií prostredníctvom laboratória, on-line kurzov a vyhľadávača zamestnania v oblasti financií a účtovníctva
 • funguje ako doplnok k už získanému akademickému vzdelaniu, resp. existujúcemu vzdelávaniu všetkých zainteresovaných
 • spĺňa štandardné požiadavky praxe na získavané resp. poskytované vzdelanie
 • prispieva k rozvoju kvalitného celoživotného vzdelávania a podporuje vysoký výkon, inovácie a európsky rozmer v systémoch a postupoch v oblasti financií a účtovníctva
 • podporuje rozvoj on-line inovatívneho obsahu, služieb, pedagogiky a praxe v oblasti celoživotného vzdelávania
 • spája vzdelávanie a pracovné prostredie a rozširuje medzinárodné sprostredkovávanie pracovných miest v oblasti financií a účtovníctva
 • podporuje mobilitu občanov EU
 • predstavuje prototyp vzdelávacieho prostredia s možnosťou ďalšieho rozšírenia do rozličných jazykov a disciplín

 

Konkrétnejšie

FASTER je dvojročný projekt (realizovaný v rokoch 2011-2013) financovaný z prostriedkov EÚ. Počas prvého roka riešenia projektu bola dokončená analýza požiadaviek za účasti 133 akademikov, 1030 absolventov a študentov vysokých škôl a univerzít, 176 ľudí zainteresovaných v oblasti odborného vzdelávania a 97 zamestnávateľov, ktorí odpovedali na otázky riešiteľov projektu FASTER v rámci rozhovorov a on-line dotazníkov. Celkovo bolo počas analýza používateľských požiadaviek zhromaždených 1528 odpovedí na on-line dotazníky a 64 odpovedí na rozhovory. Účastníci tejto analýzy považujú za veľmi dôležité:

 • užitočnosť on-line platformy pre výučbu účtovníctva a analýzu účtovných informácií.
 • využitie nových technológií v procese rozvoja zručností v oblasti financií a účtovníctva.
 • pomoc nových technológií pre zefektívnenie prebiehajúcich procesov.
 • inovatívnu myšlienku vytvoriť on-line prostredie pre vyhľadávanie zamestnania, ktoré bude vyhovovať zamestnávateľom aj uchádzačom o zamestnanie v oblasti účtovníctva a financií.

Aktuálne sa projekt nachádza vo svojom druhom roku realizácie. Hlavným výstupom projektu bude on-line web-platform FASTER existujúca v piatich jazykoch, pozostávajúca z:

 • študijných materiálov,
 • zdrojov (rozličné bibliografické zdroje a glosár),
 • vyhľadávača práce.

Študijné materiály

Časť platformy FASTER určená na vzdelávanie obsahuje 8 e-modulov zameraných na nasledujúce oblasti:

 • Všeobecné účtovníctvo
 • Účtovný plán
 • Účtovníctvo spoločností s ručením obmedzeným
 • Daňovníctvo
 • Otázky súvahy
 • Analýza finančných výkazov –hodnotenie podnikov
 • Účtovné ERP
 • Medzinárodné účtovné štandardy

Každý z e-modulov je zložený z:

 • stručného a relevantného teoretického prehľadu,
 • elektronických prezentácií,
 • otázok typu Áno/Nie,
 • otázok s viacerými možnosťami,
 • zadaní a problémov, ktoré by mali byť vypracované študentmi.

Zdroje

Študijný materiál je doplnený dvoma typmi dôležitých zdrojov:

 • bibliografickými zdrojmi,
 • glosárom.

Bibliografické zdroje obsahujú zoznam:

 • 182 časopisov (118 v anglickom a 64 v národných jazykoch),
 • 371 kníh (161 v anglickom a 210 v národných jazykoch),/li>
 • 255 liniek na obsah s legislatívou (54 v anglickom a 201 v národných jazykoch),
 • 164 elektronických kníh (114 v anglickom a 50 v národných jazykoch),
 • 69 web-stránok z oblasti financií a účtovníctva (58 v anglickom a 11 v národných jazykoch).

Glosár obsahuje 734 pojmov v piatich jazykoch (anglický, grécky, bulharský, poľský a slovenský). Ukážka vytvoreného glosára:

English

Greek

Bulgarian

Polish

Slovak

A

absorption full costing

πλήρης κοστολόγηση / απορροφητική κοστολόγηση

абсорпционен метод за калкулиране на себестойността на материалните запаси

pełna absorpcja kosztów

zahrnutie nákladov do ceny zásob

accelerated depreciation

επιταχυνόμενη απόσβεση

счетоводни промени

przyspieszona amortyzacja

zrýchlené odpisovanie

accrual accounting

λογιστική των δεδουλευμένων

счетоводство на база принципа на текущо начисляване

rachunkowość memoriałowa

akruálne účtovníctvo

….

M

majority interests

δικαιώματα πλειοψηφίας

мажоритарно участие, акционерен дял

udziałowiec większościowy, pakiet większościowy

väčšinový podiel

market price

τιμή της αγοράς

пазарна цена

cena rynkowa

trhová cena

….

Vyhľadávač práce

Vyhľadávač práce je časťou platformy FASTER zameraný na to, aby „spároval“ zručnosti požadované zamestnávateľmi a výsledky študentov/používateľov platformy absolvovaných testov vo vzdelávacej časti. Zamestnávatelia sa môžu prihlásiť do platformy a zverejňovať voľné pracovné miesta, ktoré sú spojené so zručnosťami uchovávanými v databáze. Rovnaké zručnosti sú potom využívané aj inštruktormi, ktorí sa pripravujú cvičenia a otázky a zameriavajú ich na požadované zručnosti.

Diseminácia

Diseminačná stratégia projektu FASTER poskytuje všetky informácie verejnosti minimálne z 5 zúčastnených krajín. Doteraz boli realizované nasledovné diseminačné aktivity:

 • publikovanie tlačových správ v 2 tlačených a 3 elektronických médiách s národným a medzinárodným pokrytím,
 • počas 5 diseminačných udalostí bola publikovaná tlačená verzia spravodaja; elektronická verzia bola zverejnená prostredníctvom 2 web-stránok (www.fasterproject.eu a http://www3.ekf.tuke.sk/kamahi/index.php?id=712) a distribuovaná prostredníctvom e-mailov 500 MSP a účtovníckym spoločnostiam, 500 študentom a účtovníkom, 500 organizáciám a orgánom pôsobiacich v oblasti financií a účtovníctva v piatich národných jazykoch.
 • Oficiálna stránka projektu FASTER (www.fasterproject.eu) mala od 20-teho novembra 2012 447 návštevníkov a 3 757 náhľadov.
 • Organizácia 5 informačných dní s viac ako 200 účastníkmi.

Aktuálna činnosť

V súčasnosti prebiehajú nasledovné aktivity:

 • Alfa verzia platformy FASTER je vyvíjaná a ukončenie vývoja sa predpokladá v marci 2013.
 • Po tomto termíne bude platforma pripravená pre pilotné testovanie (Beta verzia).

Zostaňte naladení na FASTER prostredníctvom stránky www.fasterproject.eu.


Prehlásenie

alt

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Powered by AVMap