Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Účtovníctvo v ERP

Tento modul má cieľ oboznámiť používateľov s účtovnými ERP po teoretickej aj praktickej stránke. Modul obsahuje vysvetlenie pojmu Enterprise Resource Planning System (ERP, teda systém plánovania zdrojov spoločnosti), ich úlohu v účtovníctve a ich základné charakteristiky.

Hlavným cieľom tohto modulu je vysvetliť úlohu ERP systémov v účtovníctve, a teda v manažmente financií. Tento modul zahŕňa nasledovné témy:

 • Hlavné typy dát a dokumentov použitých vo finančnom účtovníctve prostredníctvom ERP systému.
 • Hlavné postupy finančného účtovníctva, ktoré sú poskytované ERP systémom.
 • Ako sú postupy finančného účtovníctva riadené ERP systémom, integrované s ostatnými podnikovými procesmi (nákup, predaj, atď.)

Po preštudovaní tohto modulu by študenti mali byť schopní:

 • Pochopiť, čo je ERP systém a aké sú jeho hlavnej úlohy v organizácii.
 • Poznať hlavné dátové typy používané v ERP systéme z pohľadu obchodu a financií.
 • Pochopiť úlohu finančného modulu v ERP systéme a hlavné finančné účtovné operácie.
Attachments:
Download this file (FASTER module 7 presentation final.pdf)FASTER module 7 presentation final.pdf[A presentation of accountiing using an ERP system]472 kB

Účtovníctvo akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným

Tento modul popisuje základné charakteristiky týkajúce sa účtovných predpisov pre akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v Bulharsku, Grécku, Poľsku, na Slovensku a vo Veľkej Británii (krajiny v abecednom poradí). Okrem toho sú tu uvedené aj ďalšie otázky týkajúce sa právnej a organizačnej štruktúry spoločnosti, ich právne založenie a účtovné aspekty týkajúce sa rozdelenia zisku akcionárom, alebo ukončenie činnosti spoločnosti.

Poslaním modulu je priblížiť základné informácie o akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným v súvislosti s vedením podvojného účtovníctva. Modul obsahuje aj rámcovú účtovú osnovu, podľa ktorej sú povinné účtovné jednotky účtovať o svojom majetku a záväzkoch.

Po preštudovaní tohto materiálu budete vedieť:

 • Základné právne predpisy v oblasti založenia, vzniku, zrušenia a zániku s.r.o
 • Práva a povinnosti spoločníkov a poznať orgány spoločnosti s.r.o.
 • Základné právne predpisy v oblasti založenia, vzniku, zrušenia a likvidácie a.s.
 • Používať rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov

Účtovný plán

Tento modul vykresľuje základné charakteristiky účtovného plánu v Bulharsku, Grécku, Poľsku, na Slovensku a vo Veľkej Británii (krajiny sú uvádzané v abecednom poradí). Modul sa venuje rozdeleniu účtov, hlavným skupinám účtov a základným princípom, ktorými sa riadia účtovné plány v každej krajine.

Modul podáva informácie o vývoji účtovného plánu, ktorý má nielen spĺňať informačné potreby manažmentu, ale tiež pomáhať firme dodržiavať štandardy finančného výkazníctva a zabezpečovať poskytovanie správnych a porovnateľných informácií tretím stranám. Poslaním modulu je aj vyčerpávajúco poskytnúť základné informácie o vedení účtovníctva a jeho legislatívnom usmerňovaní v Slovenskej republike.

Po preštudovaní tohto modelu budete vedieť:

 • čo je to účtovný plán,
 • čo má obsahovať účtovný doklad,
 • čo má obsahovať účtovná závierka,
 • čo je to účtovný záznam,
 • ako je treba uchovávať a ochraňovať účtovnú závierku účtovnej jednotky.

Analýza účtovnej závierky

Hlavným cieľom tejto kapitoly je ukázať, ako možno účtovné informácie (v kombinácii s ďalšími zdrojmi informácií) použiť pre hodnotenie finančnej výkonnosti a stavu spoločnosti.

Modul kladie dôraz na hlavné analytické nástroje:

 • horizontálnu analýzu,
 • vertikálnu analýzu,
 • pomerovú analýzu.

Aplikácia každého nástroja je znázornená pomocou finančných výkazov dvoch spoločností za roky 2009 a 2008.

Navyše, súčasná kapitola obsahuje spôsob prípravy Výkazu Cash Flow s využitím priamej a nepriamej metódy.

Po ukončení tejto kapitoly by ste mali byť schopní:

 • použiť horizontálnu a vertikálnu analýzu a analyzovať výsledky;
 • vypočítať najdôležitejšie pomery na meranie likvidity, rentability, solventnosti spoločnosti, a
 • čítať indexy tak, aby ste mohli vykonávať potrebné investičné rozhodnutia.
 • pochopiť význam Výkazu peňažných tokov.
 • pochopiť dve metódy používané na prípravu Výkazu peňažných tokov - priamu a nepriamu.

Položky súvahy

Modul 5 je zameraný na uvedenie používateľa do pojmov zostavenia účtovnej závierky na konci účtovného obdobia, ako je technická organizácia a postupov týkajúcich sa uzatvorenia účtovných kníh, ročnej inventarizácie, účtovných postupov, oceňovania aktív a pasív k súvahovému dňu a zníženie hodnoty aktív. Ďalej je k dispozícii stručná analýza udalostí po skončení účtovného obdobia, preddavkov a časového rozlíšenia, rezerv, ako aj odpisov a opravných položiek.

Po ukončení tohto modulu bude používateľ schopný:

 • popísať pravidlá, technickú organizáciu a postupy, týkajúce sa uzatvárania účtovných kníh a zostavenia účtovnej závierky,
 • definovať udalosti po skončení účtovného obdobia, a rozhodnúť, čo by malo byť v účtovnej závierke,
 • definovať pravidlá a metódy vedenia ročnej inventarizácie, plánovania a vedenia (s hodnotením) ročnej inventarizácie,
 • popísať pravidlá a postupy účtovania spojených s každou skupinou účtov, na základe predvahy,
 • zaznamenať všeobecné transakcie odpisov a opravných položiek, zálohy a časového rozlíšenia, ako aj zásob,
 • definovať metódy oceňovania aktív a pasív k súvahovému dňu (koniec vykazovacieho obdobia), ako aj identifikáciu zníženia hodnoty aktív, vykonávať základné účtovníctvo pre ocenenie majetku, podnikov, a budov a zariadení,
 • zostaviť účtovnú závierku na základe predvahy.

Medzinárodné účtovné štandardy

Zámerom Modulu 8 je uviesť do medzinárodných účtovných štandardov, ktorých cieľom je poskytovať finančné informácie o vykazujúcej účtovnej jednotke, ktoré sú užitočné pre existujúcich a potenciálnych investorov, veriteľov a ďalších užívateľov účtovnej závierky. Ďalším cieľom je poskytnúť súhrn aktuálneho stavu štandardov ako užitočného nástroja na porozumenie a riešenie účtovných a výkazníckych problematík.

Po dokončení tohto modulu užívateľ bude môcť:

 • Orientovať sa v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov a Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
 • Priradiť medzinárodný prístup k otázkam účtovníctva a výkazníctva
 • Poznať medzinárodné požiadavky na uznanie aktív a pasív
 • Rozlišovať rozdiely medzi konsolidáciou a podnikovou kombináciou
 • Poznať rôzne prístupy k oceňovaniu aktív, záväzkov a finančných nástrojov.

Všeobecné účtovníctvo

Modul 1 je zameraný na predstavenie konceptov účtovníctva užívateľovi ako sú účtovné rovnosť a účtovné udalosti, účtovné knihy a mechanizmy a účtovný cyklus. Ďalej obsahuje stručnú analýzu účtovania dlhodobého majetku, obežných aktív, vlastného imania, dlhodobých záväzkov, krátkodobých záväzkov, ako aj výnosov a nákladov.

Po absolvovaní tohto modulu bude užívateľ vedieť:

 • Definovať účtovníctvo a jeho úlohu pri prijímaní kvalifikovaných rozhodnutí.
 • Definovať finančnú pozíciu a výkonnosť.
 • Zostaviť účtovnú rovnicu a ukázať ako je ovplyvnená transakciami.
 • Zaznamenať transakcie do hlavného denníka, zapísať ich do účtovných kníh a vytvoriť čiastkové súvahy zostatky.
 • Praktizovať základné účtovanie dlhodobého majetku, obežných aktív, vlastného imania, krátkodobých a dlhodobých záväzkov, výnosov a nákladov.

Štúdium Modulu 1 je založené na dištančnom vzdelávaní prostredníctvom novej vzdelávacej platformy dostupnej cez Internet.

Daňové účtovníctvo

Tento modul popisuje základné účtovnícke otázky zamerané na daň z pridanej hodnoty, daň z príjmu pre jednotlivcov aj spoločnosti v Bulharsku, Grécku, Poľsku, na Slovensku a vo Veľkej Británii (krajiny sú v abecednom poradí).

Poslaním modulu je podať informácie o typoch daní v Slovenskej republike a informovať o úlohách daňového účtovníctva.

Po preštudovaní budete vedieť:

 • Čo je daňové účtovníctvo a čo je jeho úlohou
 • Členenie daní v Slovenskej republike
 • Základné náležitostí jednotlivých daní

Powered by AVMap