Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Accounting plan

Účtovný plán

Tento modul vykresľuje základné charakteristiky účtovného plánu v Bulharsku, Grécku, Poľsku, na Slovensku a vo Veľkej Británii (krajiny sú uvádzané v abecednom poradí). Modul sa venuje rozdeleniu účtov, hlavným skupinám účtov a základným princípom, ktorými sa riadia účtovné plány v každej krajine.

Modul podáva informácie o vývoji účtovného plánu, ktorý má nielen spĺňať informačné potreby manažmentu, ale tiež pomáhať firme dodržiavať štandardy finančného výkazníctva a zabezpečovať poskytovanie správnych a porovnateľných informácií tretím stranám. Poslaním modulu je aj vyčerpávajúco poskytnúť základné informácie o vedení účtovníctva a jeho legislatívnom usmerňovaní v Slovenskej republike.

Po preštudovaní tohto modelu budete vedieť:

  • čo je to účtovný plán,
  • čo má obsahovať účtovný doklad,
  • čo má obsahovať účtovná závierka,
  • čo je to účtovný záznam,
  • ako je treba uchovávať a ochraňovať účtovnú závierku účtovnej jednotky.

Powered by AVMap