Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Položky súvahy

Modul 5 je zameraný na uvedenie používateľa do pojmov zostavenia účtovnej závierky na konci účtovného obdobia, ako je technická organizácia a postupov týkajúcich sa uzatvorenia účtovných kníh, ročnej inventarizácie, účtovných postupov, oceňovania aktív a pasív k súvahovému dňu a zníženie hodnoty aktív. Ďalej je k dispozícii stručná analýza udalostí po skončení účtovného obdobia, preddavkov a časového rozlíšenia, rezerv, ako aj odpisov a opravných položiek.

Po ukončení tohto modulu bude používateľ schopný:

  • popísať pravidlá, technickú organizáciu a postupy, týkajúce sa uzatvárania účtovných kníh a zostavenia účtovnej závierky,
  • definovať udalosti po skončení účtovného obdobia, a rozhodnúť, čo by malo byť v účtovnej závierke,
  • definovať pravidlá a metódy vedenia ročnej inventarizácie, plánovania a vedenia (s hodnotením) ročnej inventarizácie,
  • popísať pravidlá a postupy účtovania spojených s každou skupinou účtov, na základe predvahy,
  • zaznamenať všeobecné transakcie odpisov a opravných položiek, zálohy a časového rozlíšenia, ako aj zásob,
  • definovať metódy oceňovania aktív a pasív k súvahovému dňu (koniec vykazovacieho obdobia), ako aj identifikáciu zníženia hodnoty aktív, vykonávať základné účtovníctvo pre ocenenie majetku, podnikov, a budov a zariadení,
  • zostaviť účtovnú závierku na základe predvahy.

Powered by AVMap