Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Financial accounting

Všeobecné účtovníctvo

Modul 1 je zameraný na predstavenie konceptov účtovníctva užívateľovi ako sú účtovné rovnosť a účtovné udalosti, účtovné knihy a mechanizmy a účtovný cyklus. Ďalej obsahuje stručnú analýzu účtovania dlhodobého majetku, obežných aktív, vlastného imania, dlhodobých záväzkov, krátkodobých záväzkov, ako aj výnosov a nákladov.

Po absolvovaní tohto modulu bude užívateľ vedieť:

  • Definovať účtovníctvo a jeho úlohu pri prijímaní kvalifikovaných rozhodnutí.
  • Definovať finančnú pozíciu a výkonnosť.
  • Zostaviť účtovnú rovnicu a ukázať ako je ovplyvnená transakciami.
  • Zaznamenať transakcie do hlavného denníka, zapísať ich do účtovných kníh a vytvoriť čiastkové súvahy zostatky.
  • Praktizovať základné účtovanie dlhodobého majetku, obežných aktív, vlastného imania, krátkodobých a dlhodobých záväzkov, výnosov a nákladov.

Štúdium Modulu 1 je založené na dištančnom vzdelávaní prostredníctvom novej vzdelávacej platformy dostupnej cez Internet.

Powered by AVMap