Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

IKT - Účtovnícka sieť

Na základe akčného plánu projektu FASTER mal partner P1 (AUEB) spolu s ostatnými partnermi vytvoriť sieť zo zainteresovaných strán tvorenú minimálne 50 účastníkmi z rozličných sektorov. Účastníci tejto siete boli aktívne zapájaní do projektu a pôsobili ako prvý bod medzinárodnej exploitácie a diseminácie výsledkov projektu.

Počas trvania projektu partneri vytvorili sieť tvorenú viac ako 412 účastníkmi, ktorí boli priebežne informovaní a podieľali sa na hodnotení výstupov projektu. Partneri projektu realizovali 33 rozličných aktivít ako Spravodaje, Brožúry, Plagáty a pozvánky na stretnutia národných podporných skupín, alebo informačné dni. Veľká časť siete bola oslovovaná aj počas inauguračných konaní, konferencií a pod. Prostredníctvom týchto komunikačných kanálov boli všetci členovia účtovníckej siete informovaní o aktuálnom dianí v projekte a výskumných aktivitách projektového tímu.

Powered by AVMap